Νέα σεμινάρια από το πανεπιστήμιο Πειραιώς - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Νέα σεμινάρια από το πανεπιστήμιο Πειραιώς


Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΠΟΨΗ, οργανώνει και υλοποιεί
τα επιμορφωτικά προγράμματα:
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
διάρκειας 500 ωρών.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσεις
συναντήσεις.

*Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση*
Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.
Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης
προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:
 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές
υποψήφιοι)

 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ
Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’
102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να καταταχθούν και να μοριοδοτηθούν σε
επικουρικούς πίνακες

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 480 ευρώ και μπορούν να
αποπληρωθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.
Εκπτωτική πολιτική:
ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (432€)
 Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του
Προγράμματος
 Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του
ΕπιμορφωτικούΠρογράμματος
ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (360 €)
 Άνεργοι
 Φοιτητές
 Πολύτεκνοι
 ΑμεΑ
 Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με
πρώτου βαθμού συγγένεια
ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (336 €)

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Προσχολικής Αγωγής
 Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε Φροντιστήρια
 Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

**Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη**
Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν
προγράμματα παρέμβασης. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν
το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4473 Τεύχος 1ο
/30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017.
 Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με
το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23
 Ως υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 148440/ΓΔ5/7-9-2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στο Κεφάλαιο
Δ΄ σχετικά με τα προσόντα των ΣΕΠ.
 Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση
δημιουργίας ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις δομές της
Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 48

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 480 ευρώ και μπορούν να
αποπληρωθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.
Εκπτωτική πολιτική:
ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (432€)
 Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του
Προγράμματος
 Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του
ΕπιμορφωτικούΠρογράμματος
ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (360 €)
 Άνεργοι
 Φοιτητές
 Πολύτεκνοι
 ΑμεΑ
 Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με
πρώτου βαθμού συγγένεια
ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (336 €)
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Προσχολικής Αγωγής
 Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε Φροντιστήρια
 Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

***Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης***
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των
διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και
ζητήματα που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη
εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει
τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας
εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της
μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης
προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:
 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών
 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου
2019)
 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’
102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 ,
Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
 Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμμα, ανέρχονται σε 390 ευρώ και μπορούν να
αποπληρωθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.
Εκπτωτική πολιτική:
ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (351€)
 Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του
Προγράμματος
 Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά

 Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του
ΕπιμορφωτικούΠρογράμματος
ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (292,5 €)
 Άνεργοι
 Φοιτητές
 Πολύτεκνοι
 ΑμεΑ
 Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με
πρώτου βαθμού συγγένεια
ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (273 €)
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ
 Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Προσχολικής Αγωγής
 Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
 Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε Φροντιστήρια
 Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Αίτηση Εγγραφής ΕΔΩ

Γραμματειακή υποστήριξη ΕΚΕΔΙΜ θΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγ.Αντωνίου και Καρατάσου Γωνία, Βέροια
τηλ: 2331021061,6987609733
ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00
site: http://ekedim-verias.gr/
FB: Εκεδιμ Βεροίας- Θεοχαρόπουλος
Email: ekedimtheoxas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε

-->